Romuald Dębski

Romuald Dębski

Romuald Dębski

Prof. CMKP dr hab. n. med. |

Studia w Akademii Medycznej w Warszawie ukończyłem w 1982 roku, i rozpocząłem pracę w II Klinice Położnictwa i Ginekologii II WL AM w Warszawie w Szpitalu Bielańskim. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskałem w 1985 roku, drugi w 1988 roku, a w 1995 roku w zakresie endokrynologii. W grudniu 2014 roku uzyskałem specjalizację w dziedzinie perinatologii. W dniu 10.04.2015 r. przystąpiłem do egzaminu specjalizacyjnego i uzyskałem specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.Doktoryzowałem się w 1986 r. a habilitację uzyskałem w 1990 r. Zarówno doktorat jak i habilitacja związane były z diagnostyką i terapią konfliktu serologicznego. W 1992 roku rozpocząłem pracę w I Klinice Położnictwa i Ginekologii I WL AM w Warszawie na Placu Starynkiewicza. W 1994 roku zostałem Kierownikiem Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W latach 2005 – 2009 prowadziłem jednocześnie dwa Odziały Kliniczne w Szpitalu na ul Czerniakowskiej i w Szpitalu Bielańskim. W dniu 18.08.2009. zostałem powołany do pełnienia funkcji Kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – ordynatora oddziału klinicznego w Szpitalu Bielańskim ul. Cegłowska 80 w Warszawie na okres 6 lat, tj. od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.08.2015 r. W dniu 25.08.2015 r. zostałem powołany do pełnienia funkcji Kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – ordynatora oddziału klinicznego w Szpitalu Bielańskim ul. Cegłowska 80 w Warszawie na okres 6 lat, tj. od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.09.2021 r. W dniu 01.09.2016 roku zostałem powołany na pełnomocnika Dyrektora ds. rozwoju w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W 2001 zostałem powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w CMKP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W latach 1991 – 1994 pełniłem funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTG. W latach 1994 – 1997 i ponownie od 2000 do 2004 roku pełniłem funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTG. W latach 2003 – 2006 byłem Prezesem Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Ponadto od 1993 roku jestem członkiem European College of Obstetrics & Gynaecology, od 1997 roku International Society of Pediatric and Adolescence Gynaecology. Od 1999 roku jestem członkiem American Medical Association i European Menopause and Andropause Society, a od 2004 roku The Endocrine Society. Jestem członkiem International Society Ultrasonography Obstetrics & Gynaecology. Jestem jednym z członków założycieli Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Od początku powstania PTU byłem członkiem zarządu tego Towarzystwa. W okresie 2001 – 2006 byłem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Sekretarzem Zarządu Głównego i Przewodniczącym Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Byłem również członkiem Zarządu Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
Opublikowałem 298 prac. Głównymi kierunkami moich zainteresowań są: patologia ciąży, ultrasonografia w położnictwie i ginekologii oraz endokrynologia ginekologiczna. W latach 1999 – 2012 byłem redaktorem naczelnym „Ginekologii po Dyplomie”. Jestem członkiem Rady Naukowej Medycyny Praktycznej – Ginekologia i Położnictwo” oraz komitetu redakcyjnego „Ginekologii Polskiej”, Polish Journal of Gynecological Investigation”, Medycyny Perinatalnej, Ultrasonografii, Przeglądu Menopauzalnego, Przeglądu Seksuologicznego, i kilku innych czasopism medycznych o mniejszym zasięgu. Jestem członkiem Rady Programowej Journal of Ultrasonography – Ofificial publications of Polish Ultrasound Society. Od 2013 roku jestem Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie” – wydawnictwo PZWL. W okresie 2005 – 2015 pod moim kierunkiem specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii uzyskało 7 osób oraz 9 osób w zakresie endokrynologii. Byłem promotorem pięciu ukończonych przewodów doktorskich oraz jestem opiekunem dwóch osób w trakcie studiów doktoranckich. Recenzowałem ponad 38 prac doktorskich i 5 habilitacyjnych. W latach 1995 – 2009 byłem głównym badaczem 19 badań klinicznych. Od 2007 roku do czerwca 2016 w ramach kształcenia ustawicznego w 16 miastach w Polsce organizuję kursy doskonalące : “GINEKOLOGIA – standardy postępowania, najnowsze doniesienia”. Rocznie w szkoleniach tych bierze udział ok. 2000 lekarzy. Również od 2007 roku co rocznie zorganizowałem 6 Kongresów Akademii po Dyplomie „GINEKOLOGIA” – Ginekolog położnik – lekarzem kobiet. Miejscem tych kongresów był Torwar w Warszawie ze względu na dużą ilość uczestników bo +/- 2000 jednorazowo. Od 2013 roku w tym samym miejscu zorganizowałem i organizuję co rocznie Ogólnopolski Kongres „NASZA GINEKOLOGIA”. Również w ostatnim roku tj. 2017 zorganizowałem kursy doskonalące w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej gdzie w sumie wzięło udział ponad 400 osób. Biorę czynny udział w wykładach na zaproszenie w Konferencjach, Kongresach i Sympozjach organizowanych przez inne Uczelnie oraz Ośrodki Naukowo-Szkoleniowe w Polsce. Co roku realizuję obowiązkowe szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz staże kierunkowe z endokrynologii i innych dziedzin medycyny. Program Badawczy rozpoczęty w 2012 roku jest nadal realizowany Numer Programu – 501-1-22-04-17 a temat to: Diagnostyka i terapia prenatalna. Ginekologia onkologiczna operacyjna. W dniu 01.12.2014. zostałem powołany przez Wojewodę Mazowieckiego na konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Nie należę i nie należałem do organizacji politycznych. Jestem odznaczony Medalem KEN, oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”.